• حسین مهرزاد   mhmehrzad@

    1400/08/30 ساعت 09:33

    شرح عکس: روزنامه وطن امروز ۲۵ آبان ۹۳ و همان روزنامه امروز ۳۰ آبان ۱۴۰۰
    فاصله «سلام به ابتکار» تا شاعر شدن در این هوای آلوده تهران، یک دولت و یک شهرداری بود.