• نکته بسیار بسیار دقیقی را نوشتی هیرش.
    این پلتفرم خود به یکی از بازوهای اختاپوس گرانی در ایران تبدیل شده