• علی پیرحسین‌ لو   1alpr@

    1400/08/29 ساعت 13:19

    چند ماه پیش هم در یک یادداشت مفصل و با اتکا به اعداد و ارقام و واقعیت‌های عینی و علمی توضیح داده بودم که چرا برای دوره عبور از کرونا تهران نیازمند میزانی از حمل و نقل عمومی رایگان است. چرا جسارت چنین تصمیمی در مدیران مدعی جهاد و قرارگاه و … وجود ندارد؟

    https://sharghdaily.com/fa/main/page/۷۴۲۲/۹/٪d۸٪ac٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۷…