• مهدی روزبهانی   Mahdi_Rozbahani@

    1400/08/29 ساعت 16:48

    تو کشور آب نیست، برق نیست، کمبود گاز هم داریم، اون وقت مجلس با تمام توان به فکر افزایش جمعیته.