• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1400/08/29 ساعت 01:19

    در مساله قیمت انرژی، ترا خدا حقیقت،صداقت و علم رامعیار قرار دهید. اتفاقا این یک توییت درست است. رابطه قیمت انرژی باید با دلار حذف شود و الا کشور وارد ابرتورم خواهد شد.وقتی هر بشکه نفت براساس قیمت فوب تعیین میشود دومینوی ورشکستگی شروع میشود هر چند خودروسازان مشکلات دیگری هم دارند.