• محمد رهبری   mh_rahbari1@

    1400/08/29 ساعت 23:51

    کشاورزان اصفهانی، مثل سایر کشاورزان در مناطق خشک و نیمه‌خشک، چاره‌ای ندارند که بپذیرند که برنج نکارند.
    البته جای سیاستگذار اینجا خالی است که متأسفانه بخاطر کسب محبوبیت یا از ترس اعتراضات مردمی، سیاست درستی که به نفع محیط‌زیست و حفظ اصفهان است را اتخاذ نمی‌کند.