• نوید استاد رحیمی   journalistnavid@

    1400/08/29 ساعت 22:54

    فقط دو تیم تو پنج لیگ معتبر اروپایی نباخته بودن؟
    امشب میشه یکی

    (با وجود نداشتن دفاع وسط و گلر)