• قرن هاست در این سرزمین بلاخیز و در زمانه‌ی قحطی #حکمرانی_خوب این اهل هنر بودند که ناجی ایران و حامی مردم شدند.
    تکثیر شوید که ناجیان راستین ایران شمائید.