• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1400/08/29 ساعت 01:23

    بنظرم هرکسی که معتقد است فروختن نفتخام به قیمت فوب خلیج فارس و گاز به قیمت هنری هاب آمریکا کار علمی است باید در آموخته‌های اقتصادی اش تجدیدنظر کند. این حرف توهین تلقی نشود بلکه ماهیت انسانی علم اقتصاد را نباید نادیده در نظر بگیرند. ما با یک ایران با چنین مدلی مواجه هستیم.
    #حقیقت