• آنها که با دستور نتوانستند به وعده خود برای تولید واکسن کرونا در داخل عمل کنند.، اکنون می‌خواهند با دستور مشکل آب #زاینده_رود را حل کنند.