• ٥) بنظرم اگر #وزیر پیشنهادی توضیح بدهد که چگونه تغییر مهارتی تا این حد متفاوت را ممکن کرده است شاید تاحدی برای اظهارنظر درباره کارنامه و کارآمدی او بهتر بتوان نظر داد. به همین دلیل نوشتم زیارت اربعین عمدا بولد شده تا این وجوه دیده نشود.