• دارا نثاری   dara_nesari@

    1400/08/28 ساعت 13:31

    لحظه وصال مادر شهید علیرضا مرتضوی با فرزندش

    پیکر این شهید از طریق آزمایشات DNA شناسایی و در بهشت زهرا به خاک شد./تسنیم