• ٢) او از سال ٦٦ که فوق دیپلم گرفته به دبیری و مشاوره پرورشی در مدارس ایلام مشغول بوده،معلمی که در فاصله سالهای ٨٠ تا ٨٤ در چندین مدرسه همزمان تدریس میکرده تا امورات زندگی بگذرد