• پیرمرد پرحاشیه رفت و رازهای بسیار هم با خود برد.
    رازهای آن نیمروز داغ تابستان ٣٢، رازهای ویلای حصارک، سررسید بدهی‌های راکفلر در آن پاییز سرد ٥٨ و …
    و ما هر چه بگوییم در نهایت این #تاریخ است که او را قضاوت خواهد کرد.