• هر کدوم از این استراتژی‌ها می‌تونن در کنار مزایایی که برای شرکت یا کسب‌وکار ایجاد می‌کنن، معایبی هم داشته باشند. به‌همین خاطر باید بر اساس چش‌م‌انداز، شرایط، ارزش‌ها و مأموریت‌های سازمان به کار گرفته بشن.