• حمید ضیایی پرور   ziaeeparvar@

    1400/08/26 ساعت 08:23

    زبان بدن آقای خوراکیان معاون مرکز ملی هنگام مخالفت الفت نسب با کلیات طرح #صیانت ! خاراندن سر و پشیانی، دست کشیدن به موها، نگاه خیره، یادداشت برداری فوری هنگام گفتن مخالفیم، نگاه به واکنش دیگران! کلافه بودن.