• پژمان راهبر   PejmanRahbar@

    1400/08/26 ساعت 00:31

    این طرح صیانت حقوق عامه مقابل حیوانات عالیه.
    نگهداری حیوانات خطرناک از جمله اژدها و سوسمار و مار کبری و عقرب جراره و کوسه خونخوار و سگ و گربه ممنوع است