• عطا بهرامی   ata_bahrami@

    1400/08/26 ساعت 20:02

    حماقت در وزارت خارجه ادامه دارد و فقط پالان را عوض کرده‌اند. بی درنگ پرونده قفقاز را از وزارت خارجه گرفته و به سپاه واگذار کنید.
    #قفقاز