• حمید ضیایی پرور   ziaeeparvar@

    1400/08/25 ساعت 17:51

    اتفاقا قابل توجه است که خودروها در دو متری خط عابر پیاده توقف می‌کنند نه مثل ایران که بروند توی شکم عابر پیاده