• محمد رهبری   mh_rahbari1@

    1400/08/25 ساعت 11:09

    مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته که حذف ارز٤٢٠٠ «در این مقطع» کار درستی نیست چون تبعاتش بیشتر ازفوایدش هست و با یارانه هم نمیشه تورم رو جبران کرد.

    ظاهرا کسانی که طرفدار حذف ارز٤٢٠٠ «در این مقطع»هستند درموقعیت دست‌راستی‌تری از حزب کارگزاران ایستادند.