• تهران امروز در «دود مه» غرق شده است اما چون زنگنه نیست تا فحشش را بخورد که این چه فرآورده‌های پرگوگردی است که در ریه ملت می‌ریزید؛ #سکوت سراسر تایملاین را فراگرفته