• شروین رمضانی   Shervinrmz@

  1400/08/24 ساعت 18:43

  خداوند به من دو برزخ داد؛ یکی پیش از تولد و دیگری بعد از آن.
  در درد اولی، مادری را دیدم که مرا می‌زاید و در دومی، پسری که دفنم می‌کند.
  پدرم را دیدم خندان مژده پسر بودن نخستین فرزند؛ و همسرم را بی‌تاب دوباره بیوه شدن خویش …

  گاه ناچیزی مرگ، محمدحسن علوان
  #کتاب