• دیگر این دولت و آن دولت برای مردم فرقی ندارد ….حرف‌های متفاوت نماینده ارومیه در مجلس شورا.