• « امیرجان من باوجود اینکه دو بار در هفته گذشته تست #کرونا دادم و منفى بوده، امروز تستم مثبت شده! امیدوارم تو نگرفته باشى از من!»
    حالا دیروز دو ساعت تموم پیش من بوده و مى گفت فقط یکم حس سرماخوردگى دارم و چیزى نیست