• حمید ضیایی پرور   ziaeeparvar@

    1400/08/24 ساعت 12:18

    در سه جای طرح ممنوعیت نگهداری حیوانات، از فعل گردانیدن استفاده شده است .
    معنای گردانیدن در فرهنگ دهخدا این است : تغییر دادن، تبدیل کردن، تعویض.
    البته طراحان طرح منظورشان گرداندن بوده است.