• وقتی میگفتیم مدیریت هیاتی فکر میکردند منظور بدی داریم، نه والا منظورمون همین بود. خیلی هم زیباست.شهرداری اصلا یعنی همین