• حمید ضیایی پرور   ziaeeparvar@

    1400/08/21 ساعت 09:05

    فناوری‌های نوین و آینده‌نگری چرخة نشر کتاب در ایران، مقاله علمی پژوهشی منتشره در فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. http://nastinfo.nlai.ir/article_۲۶۷۸.html…