• امیر ناظمی   amirnazemy@

    1400/08/21 ساعت 09:27

    بر اساس پیمایش «گزارش مدیران عامل»، آن دسته از مدیران عاملی که باور دارند وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ بدتر خواهد شد؛ اما وضعیت بنگاه آن‌ها بهتر خواهد شد؛ بیشترین سهم در میان گروه‌های مختلف (۲۸٪) را دارند.

    آن هم زمانی که تنها ۳۲٪ به آینده خوش‌بین هستند.@ILIA_Corp/۱