• امروز هشتمین نشست سران کشورهای عضو شورای کشورهای ترک زبان بود. نکته مهم برای #ایران ، عضویت ترکمنستان در این شورا بود که تا قبل از این به دلیل سیاست «بی طرفی مثبت» عضو نمی‌شد. ایران برای آنکه سیاست منطقه‌ای و همسایگی متوازنی داشته باشد، باید به ظرفیت‌های واقعی خود بازگردد.