• محمد فراهانی   FarahaniReports@

    1400/08/21 ساعت 18:49

    عملا در تهران هیچ پارکینگی نیست مجبوری کنار خیابون پارک کنی پلیس هم یا جریمه میکنه یا میگه توقف نکن حرکت کن ث.کجا پارک کنن ملت کارشون رو انجام بدن؟

    شما بیمارستان کار داری نزدیک بیمارستان‌ها هیچ پارکینگی وجود نداره
    @arzakani۴