• امیر ناظمی   amirnazemy@

    1400/08/21 ساعت 09:27

    مستقل دانستن سرنوشت خود از محیط کلان، شاید برای سهم اندکی از بنگاه‌ها درست باشد؛ اما منطقا نمی‌تواند در مورد تعداد بالایی بنگاه صادق باشد؛ چرا که موفقیت این سهم از بنگاه، یعنی موفقیت اقتصاد کل کشور.

    این نگاه بیشتر نشان‌دهنده فهم نادرست از سرنوشت خود و کشور است.