• حزب کمونیست چین در مصوبه‌ای تاریخی، #شی جین پینگ را به مرتبه «رهبر معظم خلق» ارتقا و او حالا هم ردیف #مائو و دنگ شیائوپینگ است/امیدواریم در ماه آینده و بعد از تضمین آمریکا به عدم خروج از برجام و عذرخواهی،و با احیای برجام،استقبال درخور شان رهبر معظم خلق چین در #تهران را شاهدباشیم