• عزیزاله زرگران   Zargaraan@

    1400/08/20 ساعت 21:57

    جدای اینکه بوستر معادل مناسبی برای باقی مانده است یه نه این را متوجه نشدیم که کجای کلمات مقدار، مصرف، تجویز و باقی فارسی است.