• ساسان کریمی   SasanTwit@

  1400/08/20 ساعت 17:27

  ما را به دم پیر نگه نتوان داشت
  در حجرهٔ دلگیر نگه نتوان داشت

  آن را که سر زلف چو زنجیر بود
  در خانه به زنجیر نگه نتوان داشت

  (مه ستی گنجه‌ای)