• محمد فراهانی   FarahaniReports@

    1400/08/20 ساعت 01:00

    شاهدهای ساختگی داستان‌های تخیلی مانور رسانه‌ای سنگین

    کی به کیه هر چی داستان تخیلی‌تر تاثیرگذارتر