• آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا   OstadFateminiya@

    1400/08/20 ساعت 20:00

    قدرلحظات زندگی را بدانیم و صرف رضایت محبوب کنیم؛ این بدان معنانیست که مثلا تفریح نکنیم؛با معارف نباید مقدس بازی کرد! مقصود این است هدف باید، کسب رضایت خدا باشد؛اگرهم تفریح میکنیم برای حصول نشاط به جهت هدف اصلی است.بعضی به این امور موضوعیت داده و مثلا تمام زندگی میشود پول درآوردن!