• محمد رهبری   mh_rahbari1@

    1400/08/20 ساعت 14:47

    افزایش قیمت بنزین به لحاظ اقتصادی توجیه داشت اما افزایش قیمتش اون فاجعه بزرگ رو آفرید.
    چرا؟ چون برای انجام #اصلاحات_اقتصادی توجه به شرایط سیاسی-اجتماعی و اعتماد حداقلی مردم به سیاستگذاران لازمه.

    حذف ارز ۴۲۰۰تومانی هم توجیه اقتصادی داره اما توی این شرایط؟ خدا رحم کنه.