• ١)در بیو نوشته دکتری برق؛اما ایکاش وقتی میخواهد درباره قواعد حکمرانی اظهارنظر کند کمی مطالعه آزاد هم داشته باشد تا بداند انتشار اوراق قرضه دولتی و پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت ربطی به رییس دولت ندارد،کاش برای ماله کشی اینقدر گودرز و شقایق را به هم ندوزد