• حمید ضیایی پرور   ziaeeparvar@

    1400/08/19 ساعت 21:57

    I'm discussing «استانداردهای جهانی روابط عمومی» with Abbas Azami, @Meshkan۲, Hamid Shokri, Sajed Kashefi, and ارتباطات در ایران. Today, Nov ۱۰ at ۱۰:۰۰ PM GMT ۳:۳۰ in @clubhouse. Join us!