• محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

    1400/08/18 ساعت 11:48

    دادستان کل کشور:یکی دوماه است که به صورت افسارگسیخته گرانی‌ها را دربرخی نیازهای مردم مشاهده می‌کنیم.به نظر می‌رسدپشت پرده هایی دارد.» سالهاست مردم گرفتارتورم و گرانی اند.دستهای پشت پرده گرانی، نابلدی وتحریم است.مجلس و دولت کنونی بنا بودگرانی رامهارکنند،چه شد؟دوباره رفت پشت پرده!