• حسین فروتن   hforootan@

    1400/08/18 ساعت 13:09

    انشاء فارسی، نظم ذهنی، قدرت بیان و روایت، رعایت علائم نگارشی و …
    «مستندساز» هستند ایشان