• وقتی منو بیهوش کرد آهنگ نسینی الدنیا راغب علامه رو خوندم
    البته دستیار دکتر هم در انتخاب این آهنگ تاثیر کمی نداشت