• شروط #ایران برای مذاکرات هسته‌ای اگر صرفا برای مصرف داخلی باشد، موضوع دیگری است، اما اگر مبتنی بر دستیابی به نتیجه طراحی شده باشد، باید به گونه‌ای باشد که واقع بینانه بوده و قابلیت اجرایی داشته باشد.