• ۱- روزنامه کلید اصلاح طلب نیست
    ۲- روزنامه کلید اعتدالگرا نیست
    ۳- روزنامه کلید زشت‌ترین توهین‌ها را به حسن روحانی آنهم در همان دولت اولش کرده بود
    ۴- روزنامه کلید به قصد زدن دولت قبل راه افتاد
    … بازهم بگم؟