• ابراهیم شکوری   ShakouriEbrahim@

    1400/08/17 ساعت 10:39

    چیزی به اسم مجوز حرفه‌ای موقت وجود ندارد.
    جهت جلوگیری از حذف از مسابقات، پیگیری و اقدام فوری و جدی از سوی وزارت ورزش ،فدراسیون مورد نیاز است.