• محمدکاظم جعفری   mkjafari1@

  1400/08/15 ساعت 10:31

  بعنوان یه ناظر و توصیف کننده بدون ارزشداوری می‌گویم:
  این یک «حرکت مذبوحانه» بیش نیست یعنی از سر بی چارگی و نشانه اعتراف بلند به شکست است
  این اعتراف بلند باعث میشه روند دفع #حجاب خیلی تسریع بشه
  -راستی چرا روسری و ماسک قرمز؟
  #زنان