• محمد فراهانی   FarahaniReports@

    1400/08/15 ساعت 15:37

    امروز دادگاه پرونده ثبت سفارش خودرو برگزار شد

    موضوع اتهامی این پرونده که ۹۹ متهم دارد، قاچاق سازمان یافته ۶ هزار و ۸۱۶ دستگاه خودرو است

    تعدادی از مدیران سابق وزارت صمت مانند مجتبی خسرو تاج معاون وزیر وقت صمت و رئیس سابق سازمان توسعه تجارت، از متهمان اصلی این پرونده هستند