• یک سن خاصی هست که می‌فهمی دیگه تو پدر مادر اونها هستی نه اونها اولیای تو.
    پیری پیچیده‌ترین دگردیسی #زندگی امروز ماست به نظرم.