• حمید ضیایی پرور   ziaeeparvar@

    1400/08/15 ساعت 09:55

    متن نوشتاری گزارش گفتگوی صمیمانه با افشین والی نژاد عکاس و خبرنگار AP و NHK