• نه فقط #بورس بلکه هر بازار دیگری وقتی این طوری سبز بود باید ترسید!
    از هفته قبل تا الان مگه چه اتفاقی افتاده؟!